Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Głównie osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę również i dzisiaj, dużo ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w dużym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – przeważająca ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są w większości wypadków niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami obarczona zostaje tylko jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, na przykład co miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, iż w razie braku wpłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera niewielki ułamek z funduszu, jaki do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny często posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków zgromadzonych dotychczas na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.